جنایت شده بخاطر عقاید و افکار سیاسی در امریکا وکانادا و.معجزات الهی...

 + جنایت شده بخاطر عقاید و افکار سیاسی در امریکا-کانادا ومعحزات الهی...

 برای بازدید از سایت رسمی من و خواندن مطالب حیرت اور و تکان دهنده در خصوص جنایات امریکائیها و کانادائیها و نقش معجزات الهی در نجات جان من که بهمراه تصاویر و مدارک مستند در این سایت در معرض بازدید عموم قرار گرفته است بر رروی لینک فوق کلیلک نمایید.Http://www.rezavictim.com 

To Visit my Official website and Read about my Horrifying story about being tortured by Americans and Canadians and the Role of Divinely miracles in my survival path,and see Relevant Pictures and Documents,you can click on this linK

Http://www.rezavictim.com

 

ن

/ 0 نظر / 20 بازدید